fb_NOA70_jarda2_3 (funkční blok) verze 2_3.1 (7/2011)

Popis
Obsluha ovladače NOA70 v módu jarda 2_3.1 – popis změn oproti verzi č.2 f. AMiT.
Musel jsem přesunout proměnné, proto nešlo přidělat variantu č.4 do firmware AMiT.
- doplněna signalizace poruchy z řídicího systému na ovladači.
- tlačítko režimů má čtyři stavy tj. časový program; komfortní teplota; pohotovostní teplota; neobsazená místnost.
- zobrazení aktuálního stavu místnosti od tlačítek + načítání stavu z časového programu.

Serial NOA70
Serial Registr Typ Bity Popis
A_Temp_Aktual registr 0 Float   Měřená teplota.
B_Temp_Set registr 1 Float   Žádaná teplota.
C_Korekce registr 2 Long   Korekce prostorové teploty z NOA.
D1_Rezim registr 3 Long Bity R3.0...R3.2 Tlačítko režimů (bit R3.2 nakonec nepoužit).
D2_OFFedit registr 3 Long Bit R3.3 Zakázání funkce tlačítek z nadřazeného systému.
D3_Ventilátor registr 3 Long Bity R3.4...R3.6 Požadovaný režim ventilátoru.
D4_STOP registr 3 Long Bit R3.7 Odstavení od kontaktu (dveře, okno).
D5_AktRežim registr 3 Long Bity R3.8...R3.9 Signalizace režimu z časového programu.
D6_Topeni registr 3 Long Bit R3.10 Viditelnost symbolu topení.
D7_Chlazeni registr 3 Long Bit R3.11 Viditelnost režimu ventilátoru (symbolu chlazení); při neviditelnosti shazuji režim ventilátoru do automatu.

Parametry

Adresa

IN

Konstanta

ARION adresa ovladače NOA70.

ARIONStav

OUT

MI [n,1]

Stav uzlu sítě ARION s adresou Adresa.
Stav se zapisuje do prvku ARIONStav[Adresa, 0]. Počet řádků matice n > Adresa.

Hodnota Význam

0

Uzel dosud nebyl inicializován.

1

Spojení s uzlem je v pořádku.

2

Spojení s uzlem je ztraceno.

Merena

OUT

MF [m,1]

Měřená teplota v místnosti.
Načtená hodnota teploty se zapisuje do prvku Merena[Adresa, 0]. Počet řádků matice m > Adresa.
Rozsah měření -127..127°C.

Zadana

IN

MF [m,1]

Žádaná teplota v místnosti.
Hodnota z prvku Zadana[Adresa, 0] se zapisuje do ovladače a zobrazuje se na jeho displeji. Počet řádků matice m > Adresa.
Rozsah žádané teploty 0..90°C.

Korekce

OUT

MF [m,1]

Korekce žádané teploty místnosti.
Načtená hodnota korekce se zapisuje do prvku Korekce[Adresa, 0]. Počet řádků matice m > Adresa. Je platná pro všechny režimy.
Rozsah korekce -5..5°C. Platí pro všechny režimy.

@KorekceNul

IN

Bit

Požadavek na nulování korekce.
Pokud @KorekceNul == true, zapíše funkční blok do ovladače korekci 0. Poté nastaví @KorekceNul na false.

Rezim

INOUT

MI m,1]

Požadovaný režim místnosti.
Vyhodnocuje se prvek Rezim[Adresa, 0]. Počet řádků matice m > Adresa.
Hodnota Význam Možné použití v programu

0

Časový_plán Výsledný režim z časového plánu.

1

Pohotovost Žádaná teplota je udržována s přesností např. ± 5°C. To znamená, že v tomto pásmu se netopí ani nechladí, a proto může dojít k horší teplotní pohodě. Tento stav může trvat do změny v časovém plánu nebo trvale
(přepínač DO ZMĚNY / TRVALE).

2

Komfort Žádaná teplota je udržována s přesností např. ± 0,5°C. To znamená, že v tomto pásmu se udržují co nejlepší podmínky pro pobyt osob. Tento stav může trvat do změny v časovém plánu nebo trvale
(přepínač DO ZMĚNY / TRVALE).

3

Neobsazená místnost Žádaná teplota je udržována s přesností např. ± 10°C. To znamená, že v tomto pásmu se hlídá jen extrémní překročení prostorové teploty. Tento stav může trvat do změny v časovém plánu nebo trvale
(přepínač DO ZMĚNY / TRVALE).

Výsledný režim místnosti je vytvořen podle hodnot parametru Rezim[Adresa, 0] a hodnoty přečtené z ovladače NOA70.

  • Při změně režimu z ovladače se změněná hodnota zapíše do parametru Rezim[Adresa, 0].
  • Nedošlo-li ke změně režimu z ovladače a hodnota z ovladače se liší od hodnoty Rezim[Adresa, 0] (programový zásah mimo NOA70), zapíše se hodnota Rezim[Adresa, 0] do ovladače.

@OFFedit

IN

Bit

Zakázání funkce tlačítek z nadřazeného systému.

Ventilator

INOUT

MI [m, 1]

Požadovaný režim ventilátoru.
Vyhodnocuje se prvek Ventilator[Adresa, 0]. Počet řádků matice m > Adresa.
Hodnota Význam
0 Ventilátor vypnutý
1 Ventilátor 1.stupeň
2 Ventilátor 2.stupeň
3 Ventilátor 3.stupeň
4 Ventilátor automaticky

Výsledný režim ventilátoru je vytvořen podle hodnot parametru Ventilator[Adresa, 0] a hodnoty přečtené z ovladače NOA70.

  • Při změně režimu z ovladače se změněná hodnota zapíše do parametru Ventilator [Adresa, 0].
  • Nedošlo-li ke změně režimu z ovladače a hodnota z ovladače se liší od hodnoty Ventilator [Adresa, 0], zapíše se hodnota Ventilator[Adresa, 0] do ovladače.

@STOP

IN

Bit

Aktivací toho bitu (@STOP == true) se na NOA70 zobrazí nápis "ODSTAVENÍ", jak v základním režimu, tak v režimu ScreenSaver, pro signalizaci obsluze nestandardního režimu.

Cas_prog 

IN

MI m,1]

Zobrazení na NOA požadovaný režim místnosti z časového programu v režimu AUTO.
Vyhodnocuje se prvek Cas_prog[Adresa, 0]. Počet řádků matice m > Adresa.
Hodnota Význam Možné použití v programu

1

Pohotovost Žádaná teplota je udržována s přesností např. ± 5°C. To znamená, že v tomto pásmu se netopí ani nechladí, a proto může dojít k horší teplotní pohodě.

2

Komfort Žádaná teplota je udržována s přesností např. ± 0,5°C. To znamená, že v tomto pásmu se udržují co nejlepší podmínky pro pobyt osob.

3

Neobsazená místnost Žádaná teplota je udržována s přesností např. ± 10°C. To znamená, že v tomto pásmu se hlídá jen extrémní překročení prostorové teploty.

@VIDIMtop

IN

Bit

Viditelnost symbolu topení.

@VIDIMvent

IN

Bit

Viditelnost režimu ventilátoru (symbolu chlazení).
Při neviditelnosti zapisuji automatický režim ventilátoru.